CW TECH

Registration

Card number not found or include to other user
Email not valid or already exists
Name not valid (min 5 symbols)
Field is empty
Field is empty
Field is empty
Field is empty
Password ivalid (min 5 symbols)
Passwords do not match
!!!!!
!!!!!

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Souhlasím, aby společnost CW-TECH, s.r.o., IČO 04875974, se sídlem Kovárenská 233/2a, Lysolaje, 165 00 Praha 6, sp. zn. C 254999 vedená u Městského soudu v Praze, zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu:

 • identifikačních údajů (jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo/datum narození, IČO),
 • kontaktních údajů (telefon, adresa elektronické pošty – e-mail),
 • údajů nezbytných pro uzavření smlouvy,
 • údajů vznikajících plněním smlouvy,
 • údajů vzniklých přímo činností společnosti,
 • údajů získaných v souvislosti s poskytováním služeb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k účelům:

 • uzavření a plnění smlouvy,
 • plnění zákonných povinností společnosti,
 • realizace oprávněných zájmů společnosti,
 • péče o klienty,
 • nabídky produktů a služeb společnosti.

Společnost se zavazuje:

 • zajistit, aby data byla zpracována pro konkrétní a zákonné účely, jež jsou proporcionální a nezbytné,
 • pamatovat na zásadu účelového omezení a zajistit, aby údaje byly přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu,
 • umožnit klientovi jako subjektu údajů výkon svých práv, včetně práva na přístup a, v náležitých případech práva na opravu, výmaz nebo zablokování osobních údajů,
 • udržovat data přesná a neuchovávat je déle než je nutné,
 • učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně dat před neoprávněným přístupem a zajistit, aby si zaměstnanci společnosti byli dostatečně vědomi povinností v oblasti ochrany dat,
 • dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, jak společnost mé osobní údaje zpracovává, dále o svých právech, (mj. o možnosti odvolat tento souhlas pro jednotlivé účely) a o tom, že aktuální informace o svých právech jako subjektu údajů a povinnostech společnosti jako zpracovatele osobních údajů, jsou k dispozici na vyžádání klienta či na internetových stránkách společnosti.

* SOUHLAS KLIENTA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ